CAST | GAL

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

 

DATOS CENTRO / ASOCIACIÓN

*

PROFESORES / RESPONSABLES

coordinador do proxecto
*nome
*apelidos
*nif (ejem:)
*email
*director do centro
nome
apelidos
*n° total de profesores / responsables que participan
outros profesores / responsables de contacto
nome
asignatura
curso

ALUMNOS / PARTICIPANTES

*n° total estimado de participantes
Completar o número de participantes por nivel

PROXECTO

* título
* resumen do proxecto
* gastos previstos (concepto e importe)
* total orzamento
* teño blog Voznatura

DOCUMENTACIÓN

Xunto co formulario, debidamente cuberto, e conveniente adxuntar outra documentación complementaria, co fin de que O Comité Científico poda valorar adecuadamente a importancia e as necesidades do proxecto. 

Esta documentación debe enviarse por correo postal a siguinte dirección:

Voz Natura Avenida de la Prensa, 84-85 Polígono Industrial de Sabón 15143 Arteixo (A Coruña)

OBSERVACIÓNS

observacións
* campos obrigatorios
Cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal
* Lin e acepto a cláusula de protección de datos
Data límite: 15 marzo 2019
 

DESCARGAS

BASES